Wir über uns

Festschrift 100-jähriges

Do Bloeskapelle op em Lanne!

Gruppenbild
Gruppenbild 2
Ne Bloeskapelle op em Lanne,
Brenget im Dorp viell Spaß testanne;
Is Owends im Stall de Arbet te Enne
Goht' de Musikanten tau de Präobe hene.

De Schaulmester matt dirigoiern,
Me well siek schließlik nit blamoiern;
Dat is nit lichte boi Luien vam Lanne,
Met Floit hält hei se tam Üben im Banne.

Heinz un Klaus bloeset de Trompoiten scharp,
De Schmettertoine dringet in't Rüggenmark;
Franz deit de gräote Kwiärfleite poipen,
Jupp kann de Pikolo guet begroipen.

Wilm lätt spitzfinnig de Klarinette kwoiken,
Hännes kann guet de Waldhöerntasten groipen;
Max un Fritz daut in diän Ruientiärger tiuten,
Se maket doboi säo lustige Schniuten.

Un niu kummet aok dat Tenorhöern dran,
Dat blöeset Philipp, säo guet hei kann;
Diän dicken Baß lätt Hennerich brummen,
Tau Präobe deite moist te late kummen.

Paul schlätt de gräote Trummel, bum-bum-bum
Un Karl dat kleine Trümmelken, täterum-täterum-täterum;
Vinz is an diän Näoten nit viell geliägen,
Boim Festzug daite diän Schellenbäom driägen.

Dorpmusikanten sind iut fastem Holt,
Is bat loss, dann bloeset se för Jung un Olt;
Boim Walzer danzet se fräoh un unbeschwiärt,
Mank Burske het do soin Miäken kennen liärt.

Theo Hüttemeister